Program

Szanowni Mieszkańcy,

Poniżej przedstawiam Państwu swój plan pracy na rzecz mieszkańców na przyszłą kadencję. Oceniam wysoko tempo pracy i wielość zadań zrealizowanych i rozpoczętych w obecnej kadencji  i wierzę, że ten plan jest realny do wykonania. Zapraszam Państwa na wybory w dniu 21 października.

 

Z poważaniem

Mieczysław Grzegorz Gołuński

Burmistrz Kartuz

Plan pracy

na rzecz mieszkańców

2019-2023

OCHRONA ŚRODOWISKA I TURYSTYKA

Kontynuacja działań na rzecz ochrony Jezior Kartuskich, rekultywacja jezior i dokończenie ich turystycznego zagospodarowania (ścieżki, wypożyczalnia sprzętów wodnych),

Kontynuacja budowy Kaszubskiej Trasy Rowerowej na terenach wiejskich,

Kontynuacja działań w zakresie ochrony powietrza - rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, wsparcie inicjatyw mających na celu rozbudowę sieci gazownictwa, pomoc merytoryczna dla mieszkańców zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie z Krajowego Programu Ochrony Powietrza,

Ulepszenie i ponowne uruchomienie infrastruktury kąpieliska gminnego nad Jeziorem Białym. Organizacja kolejnych kąpielisk w Gminie.

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA

Kontynuacja działań w kierunku rozwoju kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich (sołectwa: Brodnica Górna, Smętowo Chmieleńskie, Ręboszewo, Bącz, Nowa Huta, Mirachowo, Staniszewo, Sianowo, Głusino, Stara Huta, Kolonia, Mezowo, Kaliska)

Dalsza identyfikacja terenów zagrożonych zalewaniem i konsekwentne wdrażanie działań zapobiegawczych i naprawczych: budowa urządzeń odwadniających.

BEZPIECZEŃSTWO I DROGI

Kontynuacja działań dążących do ujęcia jako priorytetowej inwestycji II etapu Obwodnicy Kartuz: z Grzybna do DW nr 214 (do wyjazdu na Łapalice) na liście zadań wojewódzkich,

Dalsza modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich i w mieście,

Poprawa bezpieczeństwa na drogach w szczególności gminnych, lecz również wsparcie innych samorządów, t.j. Powiatu i Województwa, w celu wprowadzenia urządzeń i rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo na ruchliwych drogach,

Rozbudowa oświetlenia ulicznego, w szczególności w sołectwach,

Kontynuacja działań ukierunkowanych na doposażanie oraz poprawę bazy lokalowej Ochotniczych Straży Pożarnych w naszych sołectwach.

Drogi i bezpieczeństwo to aspekty, które ciągle wymagają znacznej interwencji i zamierzam się na nich jeszcze bardziej skupić.

OŚWIATA I SPORT

Utrzymanie na wysokim poziomie wyposażenia szkół,

Rozbudowa szkół: w Łapalicach, Brodnicy Górnej (w tym sala gimnastyczna), Dzierżążnie i Kartuzach, w SP nr 2, (w tym budowa hali sportowej), Prokowie (rozbudowa poddasza), Mirachowie i Grzybnie (sale gimnastyczne),

Utrzymanie na wysokim poziomie gminnej infrastruktury sportowej,

Zwiększenie wsparcia na zajęcia sportowe organizowane przez kluby,

Kontynuacja projektów mających na celu wyrównywanieszans poprzez wdrażanie zajęć dodatkowych w różnorodnych formach,

Budowa skateparku w Kartuzach (przetarg już ogłoszony).

Oświata i sport są dla mnie bardzo ważne. W obecnej kadencji zainwestowaliśmy ponad 20 mln zł w obiekty oświatowe, sportowe i zajęcia dodatkowe dla naszych uczniów. W większości pozyskaliśmy te pieniądze z Unii Europejskiej. Przed nami jeszcze kolejne wyzwania. Uważam, że tylko z moim obecnym zespołem będzie to możliwe do realizacji. W tym roku powstały dokumentacje na długo wyczekiwane przez mieszkańców obiekty sportowe: halę sportową ze strzelnicą przy SP nr 2 w Kartuzach i salę gimnastyczną w Brodnicy Górnej. Ponadto przygotowaliśmy dokumentację na adaptację i rozbudowę poddasza w SP w Prokowie oraz Przedszkola w Brodnicy Górnej. Rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy SP w Kiełpinie, termomodernizacji poddano SP nr 1 w Kartuzach, SP w Brodnicy Górnej i Kolonii. Przed nami kolejne, konkretne plany na oświatę i sport. Bardzo realne z KWW Zrzeszeni dla Kaszub! Nie walczymy o nic, tylko realizujemy!

REKREACJA I OTOCZENIE

Budowa placów rekreacyjnych na terenach sołectw Borowo, Grzybno, Staniszewo, Brodnica Dolna,

modernizacja pozostałych placów wg zapotrzebowania zgłaszanego przez mieszkańców,

Dalsza rewitalizacja przestrzeni miejskich: budowa skateparku, modernizacja parku przy ul. A. Majkowskiego,

poprawa estetyki przestrzeni publicznych na osiedlach mieszkaniowych,

Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach komunalnych i wspólnotowych.

INICJATYWY, AKTYWIZACJA, KULTURA

Modernizacja zabytkowego budynku w Kiełpinie, utworzenie w nim filii biblioteki i świetlicy wiejskiej służącej krzewieniu kultury i integracji mieszkańców,

Sukcesywne zwiększanie środków finansowych przeznaczonych na fundusz sołecki oraz budżet obywatelski,

Powołanie Rad Seniorów, Młodzieży oraz Osiedlowych,

Dalsze wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz integracji mieszkańców oraz działalności organizacji pozarządowych,

Wsparcie rodzin w powrocie na rynek pracy poprzez inicjowanie powstawania i wspieranie miejsc żłobkowych,

Kontynuacja projektów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu, tj. projektów usług społecznych, aktywizacji społeczno-zawodowej, wsparcia rodzin, seniorów i osób niesamodzielnych.

© KWW Zrzeszenie dla Kaszub 2018